top of page

Specializace

Mou specializací je rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami (ADD, ADHD, UADD, LMD).

 

V minulosti se ke mně dětští klienti dostávali ve věku, kdy absolvovali s rodiči tříleté, pětileté a sedmileté prohlídky. Důvodem bylo vadné držení těla, skoliotické držení, ploché nohy, kulatá záda, vpáčený hrudník apod. Již při prvním kontaktu s dítětem a rodičem jsem shledávala,  že tento problém se netýká pouze držení těla (posturálně-lokomočního aparátu, tj. hrubé motoriky), ale také jemné motoriky (nezřídka byly u dětí předškolního věku logopedické poruchy, nekvalitní úchop). U dětí školního  věku se projevovaly specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie) a chování. Ucelenou (komprehenzivní) terapií docházelo u dětí ke zlepšení jemné i hrubé motoriky.

 

Tyto poznatky jsem si ověřila a potvrdila v praxi ve spolupráci se soukromou speciální základní školou Integrál. V současnosti spolupracuji s logopedy, speciálními pedagogy, psychology, psychiatry i neurology, pediatry, kteří odesílají na fyzioterapii děti se specifickými vývojovými a hyperkinetickými poruchami. Vzhledem k tomu, že těchto dětí přibývá, se snažím o mezioborovou komunikaci a propagaci efektu fyzioterapie u těchto dětí.

 

Jsem lektor seminářů na téma Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami.

 

bottom of page